Турнир у мини одбојци

Спортски савез Шапца и Одбојкашки клуб “Парк“ организују турнир у мини одбојци за све основне школе са подручја наше општине. Турнир ће бити организован у Спортском центру “Парк” 29.04.2013.г. са почетком у 9 часова.

На турниру могу учествовати и дечаци и девојчице и то у две категорије по следећим пропозицијама:

 • Категорија 5. и 6. разред (у једној екипи могу бити ученици и 5. и 6. разреда) – број играча: 4+2, висина мреже: 195сm, димензије терена 12×5 метара
 • Категорија 7. и 8. разред (у једној екипи могу бити ученици и 7. и 8. разреда) – број играча: 4+2, висина мреже: 205сm, димензије терена 12×5 метара

Школа може довести више екипа у једној категорији уз обавезно доношење ђачких књижица и обавезно присуство наставника. Сваки учесник за учешће добија на поклон мајицу, а свака школа добија одбојкашку лопту.

Молимо вас да подржите нашу акцију и да нам до 23.4.2013.потврдите ваш долазак и пријавите број екипа по категоријама како бисмо све на време успели да обезбедимо и организујемо.

Екипе можете пријавити на број телефона

jadranivic.stefan@gmail.com и 063 111 22 01

С поштовањем,

Спортски савез Шапца и спортски центар „ Парк“

Позивница за редовну Седницу Скупштине Спортског савеза

Дана 20.03.2013. г. , са почетком у 14 часова, у свечаној сали Економско трговинске школе, биће одржана редовна Седница Скупштине Спортског савеза Шабац.

За седницу предлажем следећи: Наставите са читањем

ЈАВНИ ПОЗИВ ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програм рада спортских удружења, удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреативног спорта, градских гранских савеза и осталих облика стручног удруживања

На основу Закона о спорту (”Службени гласник РС”, број 24/2011 и 99/2011) и Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе бр. 06 – 2/2013 – 15 од 25. 01. 2013. Године (Службени лист Града Шапца)

ГРАД ШАБАЦ
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програм рада спортских удружења, удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреативног спорта, градских гранских савеза и осталих облика стручног удруживања

Обавештавамо спортска удружења (клубове) , удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреације, градске гранске савезе и струковна удружења која испуњавају услове за финансирање предвиђене Правилником о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе града Шапца да доставе потребну документацију најкасније до 15. Марта 2013. Године до 15 часова на писарницу Градске управе града Шапца, Ул. Јевремова бр. 6. Документација се предаје лично на писарници у затвореној коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ – СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ” или ”ЈАВНИ ПОЗИВ – РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ или ”ЈАВНИ ПОЗИВ – ГРАДСКИ ГРАНСКИ САВЕЗ” или ”ЈАВНИ ПОЗИВ – СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА”.

Да би могли користити финансијска средства из буџета града Шапца, спортска удружења (клубови) , удружења из области рекреативног спорта, удружења лица са инвалидитетом, градски грански савези савеза и струковна удружења морају испунити следеће услове:

Носилац програма мора да:

1. Буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
2. Да има седиште на територији града Шапца;
3. Да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
4. Да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту

Носилац програма не може да:

1. Буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2. Има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3. Буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

Регистрована спортска удружења, савези и удружења из области рекреације могу поднети програм за финансирање/суфинансирање рекреативних активности грађана са основним подацима о организацији такмичења и реализацији спортских активности грађана, као и о финансијским показатељима (приходи и расходи).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије
2. План рада и активности за текућу годину
3. Финансијски план за текућу годину
4. Образац – рекреативни спорт

СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Регистрована удружења лица са инвалидитетом, као и регистрована спортска удружења лица са инвалидитетом, могу поднети програм за финансирање/суфинансирање спортских активности лица са инвалидитетом, са основним подацима о програму и финансијским показатељима (приходи и расходи).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије
2. План рада и активности за текућу годину
3. Финансијски план за текућу годину
4. Образац – спорт лица са инвалидитетом

ГРАДСКИ ГРАНСКИ САВЕЗИ

Градски грански савези подносе програме за финансирање/суфинансирање свога рада. У програму се наводе основни подаци о активностима градског гранског савеза и потребна финансијска средства за реализацију наведених програма, као и предлог средстава за техничко функционисање савеза (режијски трошкови, материјални трошкови, плате запослених, хонорари и др.).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДСКЕ ГРАНСКЕ САВЕЗЕ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије
2. План рада и активности за текућу годину
3. Финансијски план за текућу годину
4. Образац – градски грански савез

СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА

Сва друга спортска удружења (Удружење тренера, Удружење судија, Удружење педагога физичке културе, Удружење спортских лекара и сл.) подносе програме за финансирање/суфинансирање свога рада. У програму се наводе основни подаци о активностима и потребна финансијска средства за реализацију наведених програма, као и предлог средстава за техничко функционисање удружења (режијски трошкови, материјални трошкови, плате запослених, хонорари и др.).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије
2. План рада и активности за текућу годину
3. Финансијски план за текућу годину
4. Образац – струковно удружење

Ради поједностављења и стандардизације достављања података молимо Вас да користите обрасце. Документа читко попунити електронски или руком.

На основу утврђених мерила и критеријума Стручна комисија предлаже програме који ће бити финансирани/суфинансирани из буџета града Шапца у 2013. години.

Мерила и критеријуми за избор програма који се финансирају из буџета града Шапца у 2013. Години одређени су Правилником о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе града Шапца.

Право учешћа у јавном позиву имају спортска удружења (клубови), удружења из области рекреативног спорта, спорта лица са инвалидитетом, градски грански савези и струковна удружења са територије града Шапца.

Формулари за учешће у јавном позиву, могу бити преузети на званичној Интернет презентацији града Шапца (www.sabac.org).

Материјал који је предат на јавни позив се не враћа.

Резултати јавног позива биће објављени за званичној Интернет презентацији града Шапца (www.sabac.org).

Додатне информације могу се добити у Градској управи града Шапца, Ул. Јевремова бр. 6 одељење за друштвене делатности, Иван Ћосић, стручни сарадник за спорт и у Спортском савезу Шабац, Цара Душана бр. 1.

Напомена: Спортска удружења (клубови), удружења из области рекреативног спорта, удружења лица са инвалидитетом, градски грански савези и струковна удружења који не доставе благовремено податке и потребну документацију, неће бити вредновани у поступку. У случају да Стручна комисија утврди да садржај достављене документације није валидан и веродостојан, спортско удружење (клуб) , удружење из области рекреативног спорта, удружења лица са инвалидитетом, градски грански савез и струковно удружење неће бити финансирано у временском периоду од три године.

Образац градски грански савез
Образац рекреативни спорт
Образац спорт лица са инвалидитетом
Образац струковно удружење

JAVNI POZIV radi prikupljanja predloga za finansiranje/sufinansiranje program rada sportskih udruženja iz polja takmičarskog sporta (redovni i dodatni program)

Na osnovu Zakona o sportu (”Službeni glasnik RS”, broj 24/2011 i 99/2011) i Pravilnika o finansiranju/sufinansriranju u oblasti sporta i Pravilnika o  kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta grada Šapca br. 06-2/2013-15 od 25.01.2013. godine

GRAD ŠABAC
raspisuje

JAVNI POZIV
radi prikupljanja predloga za finansiranje/sufinansiranje program rada sportskih udruženja iz polja takmičarskog sporta (redovni i dodatni program)

Obaveštavamo sportska udruženja (klubove) koji ispunjavaju sve uslove za finansiranje u redovnom programu predviđenim Pravilnikom o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i Pravilnikom o kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta grada Šapca da dostave potrebnu dokumentaciju najkasnije do 15. februara 2013. godine  do 15 časova na pisarnicu Gradske uprave grada Šapca, Ul. Jevremova br.6. Dokumentacija se predaje lično na pisarnici u zatvorenoj koverti sa naznakom ”JAVNI POZIV TAKMIČARSKI SPORT”. Sportska udruženja (klubovi) iz oblasti takmičarskog sporta biće finansirani kroz redovni ili dodatni program.

REDOVNI PROGRAM

Da bi mogli koristiti finansijska sredstva iz budžeta grada Šapca u redovnom programu, sportska udruženja klubovi iz oblasti takmičarskog sporta, moraju ispuniti sledeće uslove:

1. da je sportsko udruženje ( klub) sa sedištem na teritoriji grada Šapca;

2. da je sportska grana iz koje sportsko udruženje ( klub ) potiče, uvrštena u Pravilnik o sportskim granama u Republici Srbiji Ministarstva omladine i sporta i da je ista kategorisana Pravilnikom o kriterijumima za kategorizaciju sportova Sportskog saveza Srbije;

3. da sportsko udruženje (klub) ima seniorsku selekciju (tri seniora/ke u pojedinačnim sportovima) uključenu u redovan sistem takmičenja nacionalnih granskih saveza koji su u članstvu Sportskog saveza Srbije;

4. da sportsko udruženje (klub) ima najmanje jednog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu;

5. da sportsko udruženje (klub) ima najmanje jednu selekciju mlađih kategorija (10 takmičara/ki u selekciji u pojedinačnim sportovima), koja se takmiči u redovnom sistemu takmičenja nacionalnog granskog saveza.

6. da sportsko udruženje (klub) obavlja delatnost u oblasti sporta najmanje tri godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA EKIPNI SPORT

1. Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije.

2. Potvrda nacionalnog granskog saveza:

 • da je savez član Sportskog saveza Srbije.

 • o ostvarenom plasmanu seniorske ekipe u redovnom sistemu takmičenja nacionalanog granskog saveza u prethodnoj takmičarskoj sezoni kao i rangu takmičenja u kojem se seniorska ekipa trenutno takmiči i ukupnom broju nivoa (stepeni) takmičenja u toj sportskoj grani i broju ekipa koje učestvuju u navedenom rangu takmičenja.

 • o plasmanu za mlađe selekcije (mlađi pioniri, pioniri, kadeti i juniori) na prvenstvu Srbije

 • o plasmanu svih selekcija kluba u Kupu u prethodnoj takmičarskog sezoni za kategorije koje su bile u sistemu takmičenja.

 • o plasmanu svih selekcija kluba na Svetskom i Evropskom prvenstvu, Kupu ili ligi koji se nalaze u redovnom sistemu takmičenja Svetske i Evropske federacije.

 • o ostvarenom plasmanu u prošlosti na međunarodnim takmičenjima Svetsko i Evropsko prvenstvo, liga ili kup u okviru klupskog nastupa.

3. Potvrda sportskog udruženja/kluba:

 • Potvrda kluba da klub ima selekcije koje nisu u sistemu takmičenja. Potvrda kluba o broju angažovanih stručnih lica/trenera i overene kopije diploma angažovanih stručnih lica/trenera. Potvrda o datumu i godini osnivanja kluba – tradicija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA POJEDINAČNI SPORT

1. Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije.

2. Potvrde nacionalnog granskog saveza:

 • da je savez član Sportskog saveza Srbije.

 • da klub ima tri seniora u redovnom sistemu takmičenja nacionalanog granskog saveza za proteklu takmičarsku sezonu.

 • o broju osvojenih medalja (ostvarenom plasmanu) na prvenstvu Srbije u prethodnoj takmičarskoj sezoni kao i potvrda o broju takmičara ili posada koji su učestvovali u disciplini-kategoriji u kojoj su takmičari/posade osvojili medalje.

 • o broju osvojenih medalja (ostvarenom plasmanu) na Kupu Srbije u prethodnoj takmičarskoj sezoni kao i potvrda o broju takmičara ili posada koje su učestvovale u disciplini-kategoriji kojoj je takmičara/posada osvojio medalju.

 • o ostvarenom plasmanu takmičara u okviru klupskog nastupa na međunarodnom takmičenju koje se nalazi u kalendaru takmičenja Evropske i Svetske federacije u prethodnoj takmičarskoj sezoni

 • o broju takmičara u mlađim kategorijama (mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori) koji su učestvovali u sistemu takmičenja nacionalnog granskog saveza u prethodnoj takmičarskoj sezoni.

3. Potvrda kluba:

 • o broju takmičara u mlađim kategorijama (mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori) koji nisu u sistemu takmičenja u prethodnoj takmičarskoj sezoni Potvrda kluba o broju angažovanih stručnih lica/trenera i overene kopije diploma angažovanih stručnih lica/trenera. Potvrda o datumu i godini osnivanja kluba – tradicija.

Radi pojednostavljenja i standardizacije dostavljanja podataka molimo Vas da koristite postavljene obrasce. Dokumenta čitko popuniti.

Dokumenta za preuzimanje:

Potvrda nacionalnog granskog saveza za ekipni sport

Potvrda nacionalnog granskog saveza za pojedinačni sport

Potvrda kluba

DODATNI PROGRAM

Klubovi koji ne ispunjavaju navedene uslove za finansiranje u redovnom programu mogu biti finansirani kroz dodatni program. Za finansiranje kroz dodatni program klubovi treba da dostave sledeća dokumenta najkasnije do 15. februara 2013. godine do 15 časova na pisarnicu Gradske uprave grada Šapca, Ul. Jevremova br.6 u zatvorenoj koverti sa naznakom ”JAVNI POZIV TAKMIČARSKI PROGRAM”:

1. Potvrda nacionalnog granskog saveza o postignutim rezultatima u prethodnoj takmičarskoj sezoni – original overen i potpisan od strane ovlašćenog lica nacionalnog granskog saveza – slobodna forma

2. Potvrda kluba o članstvu (struktura organizacije-organi upravljanja i takmičari) – original overen i potpisan od strane ovlašćenog lica kluba – slobodna forma

3. Kopija rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije

4. Obrazac – Zahtev za finansiranje sportskog udruženja (kluba) kroz dodatni program

Radi pojednostavljenja i standardizacije dostavljanja podataka molimo Vas da koristite postavljene obrasce. Dokumenta čitko popuniti.

Dokumenta za preuzimanje:

Zahtev za finansiranje sportskog udruženja (kluba) kroz dodatni program

Na osnovu utvrđenih merila i kriterijuma Komisija za takmičarski sport predlaže programe koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta grada Šapca u 2013.godini.

Merila i kriterijumi za izbor programa koji se finansiraju iz budžeta grada Šapca u 2013. godini određeni su Pravilnikom o kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta grada Šapca.

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sportska udruženja klubovi sa teritorije grada Šapca.

Formulari za učešće u javnom pozivu, mogu biti preuzeti na zvaničnoj Internet prezentaciji grada Šapca (www.sabac.org).

Materijal koji je predat na javni poziv se ne vraća.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni za zvaničnoj Internet prezentaciji grada Šapca (www.sabac.org).

Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Šapca, Ul. Jevremova br.6 odeljenje za društvene delatnosti, Ivan Đosić, stručni saradnik za sport i u Sportskom savezu Šabac, Cara Dušana br. 1.

Napomena: Fudbalski klubovi sa teritorije grada Šapca za učešće u javnom pozivu mogu preuzeti dokumentaciju u Fudbalskom savezu Šabac, Cara Dušana br.1, TC Trijumf treći sprat, Šabac. Sportska udruženja (klubovi) koji ne dostave blagovremeno podatke neophodne za bodovanje i kategorizaciju, neće biti vrednovani u postupku. U slučaju da Komisija za takmičarski sport utvrdi da sadržaj dostavljene dokumentacije nije validan i verodostojan, sportsko udruženje neće biti kategorisano u vremenskom periodu od tri godine.

Градско првенство у малом фудбалу за средње школе – 27. децембар

У четвртак 27. децембра 2012. године одржано је Градско првенство за средње школе у малом фудбалу. На такмичењу је учествовало укупно седам екипа у конкуренцији омладинаца. Победник такмичења је екипа Шабачке гимназије. Друго место је заузела екипа Економско-трговинске школе Шабац, а треће место Школа примењених уметности Шабац. На такмичењу је учествовало око 70 такмичара. Покровитељ такмичења је Градска управа града Шапца.