ЈАВНИ ПОЗИВ РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА У 2023. ГОДИНИ

На основу Закона о спорту (”Службени гласник РС”, број 10/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу бр. 110-222/2016-15 од 29.12.2016. године и Одлуке о расписивању јавног позива за финансирање/суфинансирање посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији града Шапца у 2023. години бр.020-00-242/2022-13  од 21.04.2023. године

ГРАД ШАБАЦ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији града Шапца у 2023.

 

Потребе и интерси грађана из члана 137. став 1. тачка 4),9),11) и 15) Закона о спорту остварују се кроз финансирање/суфинансирање посебих програма из буџета града Шапца и то за следеће области:

 1. Обезбеђивање услова и организовања спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
 2. Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
 3. Спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.)
 4. Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

Посебни програми из члана 137. став 1. тачка 4),9),11) и 15) Закона о спорту могу бити предложени од стране свих организација у области спорта са седиштем на територији града Шапца, под условом да  организација у области спорта нису одобрена средства за реализацију истих програмских активности, кроз одобрени годишњи програм.

Предлагач програма којим се обезбеђује задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта не може предлогом програма да обухвати активности које се већ финансирају средствима буџета Републике Србије.

Предлози посебних програма састоје се из једне или више програмских целина, а подносе се одвојено за сваку од области из члана 137. став 1. тачка 4),9),11) и 15) Закона о спорту.

Дозвољава се подношење само једног предлога програма од стране истог носиоца програма.

Програм мора да буде реализован најкасније до 31.12.2023.

Носилац програма мора:

1)         да буде регистрован у складу са Законом;

2)         да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;

3)         да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;

4)         да има седиште на територији града Шапца, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;

5)         да је директно одговоран за припрему и извођење програма;

6)         да је претходно обављао делатност најмање годину дана;

7)         да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

8)         да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;

9)         да располаже капацитетима за реализацију програма.

Носилац програма не може да:

1)         буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2)         има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3)         буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Потуна документација за пријаву на Јавни позив треба да садржи:

1.Образац за пријављивање предлога програма   (који садржи детаљан опис програма за чије се финансирање подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план);

 1. Доказ о упису у регистар код надлежних органа;
 2.  Изјаву лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје препреке из члана 118. став 5. Закона о спорту и члана 5. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу ;
 3.  Пропратно писмо (које садржи основне податке о програму и подносиоцу програма).

Образац предлога програма мора бити у потпуности попуњен и достављен у три примерка  а документација која се доставља уз предлог програма у једном примерку

Сва обавезна и пратећа документација, мораја бити достављена Градском већу – Стручној комисији за спорт у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту на јединствени шалтер Градске управе Шабац или препорученом поштом на адресу Градске управе Шабац.

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке; 1) назив посебног програма којим се задовољавају потребе  и интереси грађана у области спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) адресу подносиоца предлога; 4) напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива.

Пријаве на Јавни позив могу се поднети до 05.06.2023. године до 15 часова, без обзира на начин подношења.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Уколико примљени предлог програма није поднет на начин прописан Јавним позивом, овлашћено лице града Шапца указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби града Шапца, Спортског савеза Шабац и на интернет страници града Шапца и Спортског савеза Шабац.

Додатне информације могу се добити у  Одељењу друштвених делатности од сарадника за послове спорта Ивана Ћосића, тел. 364-114

НАПОМЕНА: СВУ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈИ МОЖЕТЕ ПРЕЗУЗЕТИ СА САЈТА ГРАДА ШАПЦА И СПОРТСКОГ САВЕЗА ШАБАЦ КАО И УПУТСТВО ЗА ПОПУНУ ОБРАСЦА БРОЈ 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА  СЕОСКИМ ИГАРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

DCIM100MEDIADJI_0762.JPG

Спортски савез Шабац и ове године узеће учешће у реализацију пројекта Спортског савеза Србије под називом „Сеоске игре Спортског савеза Србије“. Квалификационо такмичење у Шапцу одржаће се 25.06.2023. на отвореним спортским теренима и у спортској сали ОШ „Мајур“, у Мајуру.

Сеоске месне заједнице,  заинтересоване да узму  учешће у квалификационом такмичењу, могу се пријавити најкасније до 05.05.2023.  на електронску адресу Савеза sportsabac@gmail.com  или координатору Сеоских игара Милошу Митровићу, на телефон 065/555-13-08.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ СПОРТСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Управни одбор Спортског савеза Шабац, на основу Правилника о спортским наградама, донео је одлуку о додели Спортске награде за 2022. годину, у виду највишег спортског признања, специјаног признања, посебног признања и постхумног признања.

Највише спортско признање за 2022. годину додељено је у седам категорија:

 1. Најуспешнијем спортском колективу – Рукометном клубу „Металопластика“
 2. Најуспешнијем спортисти – Бранку Лагунџићу (Кајак клуб „Зорка“)
 3. Најуспешнијој спортисткињи – Милици Познановић (Атлетски клуб „АШК-Темпо“)
 4. Најуспешнијем младом спортистисти – Жарку Крајишнику(Теквондо клуб „Шабац“) и Митру Марашу (Ватерполо клуб „Шабац“)
 5. Најуспешнијој младој спортисткињи – Јани Лукић (Теквондо клуб „Летњиковац“)
 6. Најуспешнијем спортском стручњаку – Немањи Личанину (Ватерполо клуб“ Шабац“)
 7. Најуспешнијем спортском раднику – Слободану Ђенадићу (Кајак клуб „Зорка“)

Специјална и посебна признања додељена су спортистима за остварене спортске резултате  у 2022. години, спортским радницима поводом јубилија-година проведених у спорту и појединцима за допринос у реализацији програмских активности Савеза.

Постхумна признања додељена су бившим спортистима и  спортским радницима, који су преминули током 2022 . године.

Свечаност поводом доделе Спортске награде организоваће се у уторак 14.02.2023., у сали Соколског дома, улица Милоша Обилића бр. 2. са почетком у 12 часова.

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „БУДИ ЗДРАВА – ВЕЖБАЈ СА НАМА“

Спортски савез Шабац биће партнер Спортског савеза Србије у реализацији пројекта „Буди здрава-Вежбај са нама“ и у наредној 2023. години. Пројекат  је намењен бесплатној рекреацији жена и током ове календарске  године реализује се у 30 градова и општина на територији Републике Србије.

Овај пројекат започео је бесплатним едуковањем тренера, који су прошли кроз програм стручног оспособљавања на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду и стекли звање оператвни тренер фитнеса. Они  спроводе реализацију програма у току 50 недеља, једном у току недеље (по тренеру).

Пројекат на територији града Шапца реализују Тања Пајтић и Милан Вујасин,  у сали   Соколског дома сваког уторка и четвртка, у временском интервалу од 18 до 19 часа.

Позивамо све заинтерсоване кандидате за бесплатну едукацију и стицање звања оперативни тренер фитнеса, уз обавезу да након завршетка едукације спроводе реализацију програма у току 50 недеља, једном у току недеље (по тренеру). да се јаве на телефон Савеза 066/349-974 свакога радног дана од 08 до 15 часова. Рок за пријаву је 30.12.2022.

Број кандидата чије школовање финансира Спортски савез Србије је ограничен. За реализацију пројекта на територији града Шапца потребна су два реализатора.

Едукација траје месец дана, а о терминима кандидати ће бити накнадно обавештени.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ СПОРТСКЕ НАГРАДЕ

Управни одбор Спортског савеза Шабац, на основу Правилника о спортским наградама, донеће  одлуку о додели Спортске награде за 2022. годину, у виду највишег спортског признања.

Највише спортско признање се додељују за следеће категорије :

– најуспешнији спортски колектив

– најуспешнији спортиста

– најуспешнија спортисткиња

– најуспешнији млади спортиста

– најуспешнија млада спортисткиња

– најуспешнији спортски стручњак

– најуспешнији спортски радник

Право предлагања за доделу највишег спортског признање имају правна и физичка лица са територије града Шапца.

За највише спортско признање могу бити предлагани спортске организације са територије града Шапца и појединци – чланови спортске организације.

Предлози документовани образложењем достављају се Спортском савезу Шабац у писaној форми, до 31.12. текуће године.  Пријаве које су послате после овог рока неће се узимати у обзир.

У вези напред изнетог, молимо да ваше евентуалне предлоге са образложењем за доделу највишег спортског признања, доставите до 31. децембра 2022. године у Спортски савез Шабац, улица Милоша Обилића бр. 2, Соколски дом (канцеларија број 3), свакога радног дана од 08 до 14 часова.

НАПОМЕНА: За остварене резултате у борилачким спортовима и атлетици, обавезно је уз предлог  доставити и потврду надлежног националног гранског савеза о тачности истих.