Чланство у Савезу

Поштовани будући чланови Спортског савез Шабац,

Уколико сте заинтересовани да постанете члан Спортског савеза Шабац, потребно је да у писаној форми поднесете молбу за пријем у чланство Савеза – МОЛБА. Такође, уз молбу за пријем у чланство, прилажу се и:

  1. одлука о удруживању у Савез – ОДЛУКА;
  2. копија свог статута;
  3. копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа;
  4. изјава (формулар) о надлежности дисциплинске комисије Савеза и сталног Арбитражног суда Спортског савеза Србије – ИЗЈАВА;
  5. попуњен упитник за Књигу чланова – УПИТНИК;
  6. докази о испуњености других услова за пријем у чланство у складу са овим Статутом;
  7. потврда надлежног националног гранског савеза о чланству и учешћу у систему такмичења.

О пријему у чланство Савеза одлучује Управни одбор Савеза у року од 90 дана од дана подношења уредног захтева.

Захтев за пријем у чланство може се одбити уколико подносилац захтева не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство.

У случају одбијања захтева за пријем у чланство, подносилац захтева може поднети жалбу Скупштини Савеза.

У случају да је прихваћен захтев за пријем у чланство, подносилац захтева је дужан да уплати Савезу уписнину и годишњу чланарину одређену одлуком Управног одбора Савеза, у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Савезу. Права члана Савеза остварују се од дана уплате уписнине и чланарине.


Приступањем у чланство Спортског савеза Шабац стичете право учествовања у раду Скупштине Спортског савеза Шабац као и осталих активности Савеза.


Евиденцију спортских удружења који су у чланству Спортског савеза Шабац можете погледати ОВДЕ.