Контакт

  • Стручна служба

Адреса: Соколски дом, Милоша Обилића бр. 2, 15000 Шабац

Телефон/Фаx: 066/349-974

Имејл адреса: sportsabac@gmail.com

 

  • Рачуноводство

Телефон: 015/348-428

Имејл адреса: ssavez.knjigovodstvo@gmail.com

 

  • Подаци Спортског савеза Шабац

ПИБ: 100112405
Матични број: 07296266
Број рачуна у банци: 205-13205-49 , Комерцијална Банка
Шифра делатности: 92622