Преузимања


  • Финансирање/суфинансирање у области спорта и физичке културе

Образац 1 – Предлог годишњих програма организација у области спорта

Образац 4 – Предлог посебних програма

Образац 5 – Извештај о одобреним програмима и пројектима који се финансирају из јавних прихода Републике Србије, аутономне покрајине или ЈЛС и од стране ЈП

Образац 6 – Извештај о реализованим програмима и пројектима који се финансирају из јавних прихода Репулибке Србије, аутономне покрајине или ЈЛС и од стране ЈП 

Образац 7 – Завршни извештај о реализацији програма

Образац 9 – Периодични извештај о реализацији програма

Модел изјаве да не постоје препреке

Модел пропратног писма

Изјава о партнерству


  • Категоризација

Потврда спортске организације

Потврда националног гранског савеза

Упитник за категоризацију спортских организација

Прилози за категоризацију спортских организација