Додатних седам дана за достављање годишњих програма

Накнадни рок за доставу образца предлога програма и пратеће документације за годишње програме је 27.09.2019.;

Рок за доставу образца предлога програма и пратеће документације за годишње програме у области спорта за 2020. годину био је 20.09.2019. Обавештавамо све спортске организације које нису предале свој предлог програма, да у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу (члан 21. став 2.) имају накнадни рок од седам дана за достављање програма, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та организација одустала од предлагања својих програма у текућој години.

У вези са горе наведеним обавештавамо вас о следећем:

  1. Накнадни рок за доставу образца предлога програма и пратеће документације за годишње програме је 27.09.2019.;
  2. Предлози годишњих програма подносе се одвојено за сваку од области предвиђене за финансирање годишњих програма Законом о спорту (члан 137. став 1.);
  3. Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби града Шапца, Спортског савеза Шабац и на интернет сајту града Шапца и Спортског савеза Шабац;
  4. Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени препорученом поштом, куриром или лично на адресу Спотског савеза Шабац, улица Цара Душана бр. 1, ПЦ „Тријумф“ III спрат;
  5. Сва обавезна и пратећа документација мора бити у потпуности попуњена и достављена у три примерка, у једној запечаћеној коверти. Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:
  • Назив носиоца предлога
  • Адресу носиоца предлога
  • Назив програма
  • Област потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.