Годишње извештавање за 2018. годину

Образац број седам налази се на дну текста

Обавештавамо све чланове Савеза којима су одобрена средства из буџета града за реализацију годишњих и посебних програма за 2018., да су у обавези (Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу чл.34.), да доставе годишњи извештај до 10. јануара 2019. Градском већу града Шапца.

Извештај се доставља на Обрасцу бр. 7. Спортске организације које остварују сопствене приходе кроз наплату чланарине, у прилогу Обрасца бр. 7, треба да доставе фотокопије извода из којих се види, да је уплата оприходованих чланарина извршена на текући рачун спортске организације (спортске организације које су документовале уплату чланарине до 30.06.2018. у периодичном извештају, достављају фотокопије извода за период 30.06. – 31.12.2018).

Спортске организације које нису покриле све трошкове реализације програма у 2018. у обавези су, да приказана дуговања у извештају документују фотокопијама неплаћених фактура.

Сва обавезна (образац бр. 7) документација мора бити достављена Градском већу- Стручној комисији за спорт у два, а пратећа (доказ о уплати чланарине и фотокопије неплаћених фактура) у једном примерку, у запечаћеној коверти, препорученом поштом, куриром или лично на адресу Градске управе Шабац.

Предња страна коверте са периодичним извештајем мора да садржи најмање следеће податке:

  1. Назив спортске организације носиоца програма;
  2. Назив годишњег програма;
  3. Област потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Образац 7