Категоризација спортских организација за 2018. годину

Обрасци се налазе на дну текста

Спортске организације са седиштем на територији града Шапца, које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних гранских савеза рангирају се једанпут годишње  на основу Правилника о категоризацији спортских организација из области такмичарског спорта града Шапца.

Рангирањем спортских организација утврђује се компетентност спортских организација за дугорочно остваривање потреба и интереса грађања у области спорта града Шапца.

Рангирањем спортских организација обухваћене су само спортске организације које су регистроване у складу са законом, испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности и које су у редовном систему такмичења и чланице надлежних националних гранских спортских савеза.

У вези са горе наведеним обавештавамо вас о следећем:

  1. Рок за доставу Упитника за категоризацију спортске организације и пратеће документације је 10.01.2019.;
  2. Спортске организације у оквиру којих се такмиче и женски и мушки такмичари, морају доставити Упитник за категоризацију и Потврду националног гранског савеза попуњене посебно за женске, а посебно за мушке категорије такмичара;
  3. Спортска организација која достави нетачне податке на основу којих се врши рангирање искључује се из поступка рангирања за текућу годину, односно искључује се са утврђене ранг-листе;
  4. Спортске организације које благовремено не доставе потребне податке за рангирање у складу са овим правилником неће бити вредноване у поступку рангирања;
  5. Сва обавезна и пратећа документација, морају бити достављени Градском већу-Стручној комисији за спорт у једном примерку, у запечаћеној коверти препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Градске управе Шабац;

Упитник за категоризацију спортских организација доступан је код надлежних служби града Шапца, Спортског савеза Шабац, и на интернет сајту Спортског савеза Шабац.


Потврда националног гранског савеза

Потврда спортске организације

Прилози за категоризацију спортских организација

Упитник за категоризацију спортских организација