Усаглашавање годишњих програма са одобреним средствима

Обавештавамо све спортске организације са територије града Шапца које су потписале са градом уговор о финансирању и суфинансирању годишњих програма за 2020. годину, да су у обавези да коригују своје годишње програме у складу са одобреним средствима.

Уколико је одобрен износ уговором умањен у односу на ваша планирана средства која сте предали у годишњем програму за 2020. годину, потребно је програмске активности кориговати са одобреним средствима (умањити трошкове у позицијама финансијског плана или за исте обезбедити финансијска средства из сопствених средстава – спонзори, донатори).


Образац бр. 1, који можете преузети у оквиру обавештења, молимо вас да доставите у три примерка у једној запечаћеној коверти на јединствени шалтер градске управе. Предња страна коверте мора да садржи следеће податке: назив носиоца програма и назив програм.