Полугодишње извештавање

Обавештавамо све чланове Савеза којима су одобрена средства из буџета града за реализацију годишњих  програма за 2019., да су у обавези (Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу чл. 34. ст. 1., 2. и 3.), да доставе периодични полугодишњи извештај (за период од 01.01. до 30.06.2019.) до 10. јула текуће године Градском већу града Шапца – Стручној комисији за спорт.

Извештај се доставља на Обрасцу бр. 9 који вам достављамо у прилогу. Спортске организације које остварују сопствене приходе кроз наплату чланарине, у прилогу Обрасца бр. 9, треба да доставе фотокопије извода из којих се види, да је уплата оприходованих чланарина извршена на текући рачун спортске организације.

Сва обавезна (Образац бр. 9) документација мора бити достављени Градском већу – Стручној комисији за спорт у два, а пратећа (доказ о уплати чланарине) у једном примерку, у запечаћеној коверти, препорученом поштом, куриром или лично на адресу Градске управе Шабац.

Предња страна коверте са периодичним извештајем мора да садржи најмање следеће податке:

  1. Назив спортске организације носиоца програма;
  2. Назив годишњег програма;
  3. Област потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.