Обавештење о достављању годишњих извештаја о реализацији годишњих и посебних програма у 2021. години

Обавештавамо све чланове Савеза и друге спортске организације са територије града, којима су одобрена средства из буџета града за реализацију годишњих и посебних програма за 2021., да су у обавези (Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу чл.34.), да доставе годишњи извештај до 10 јануара 2022. године Градском већу града Шапца – Стручној комисији за спорт.

Извештај се доставља на Обрасцу бр. 7 који можете преузети са приложеног линка. Спортске организације које остварују сопствене приходе кроз наплату чланарине, у прилогу Обрасца бр. 7, треба да доставе фотокопије извода из којих се види, да је уплата оприходованих чланарина извршена на текући рачун спортске организације (спортске организације које су документовале уплату чланарине до 30.06.2021. у периодичном извештају , достављају фотокопије извода за период 30.06. – 31.12.2021).

Спортске организације које нису покриле све трошкове реализације програма у 2021. у обавези су, да приказана дуговања у извештају документују фотокопијама неплаћених фактура.

Сва обавезна (образац бр. 7) документација мора бити достављени Градском већу- Стручној комисији за спорт у два, а пратећа (доказ о уплати чланарине и фотокопије неплаћених фактура) у једном примерку, у запечаћеној коверти, препорученом поштом, куриром или лично на адресу Градске управе Шабац.

Предња страна коверте са периодичним извештајем мора да буде насловљена на  Градско веће-Стручна комисија за спорт и да садржи најмање следеће податке:

  1. Назив спортске организације носиоца програма;
  2. Назив годишњег програма;
  3. Област потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Образац 7