Позивница за редовну Седницу Скупштине Спортског савеза Шабац

Спортски савез Шабац
Бр: Сл
Дана: 01.11.2016.

Предмет: Позивница за редовну Седницу Скупштине Спортског савеза Шабац

Дана 08.12.2016. г., са почетком у 13 часова, у свечаној сали Центара за стручно усавршавање, адреса Николе Тесле бб, насеље Летњиковац , биће одржана редовна Седница Скупштине Спортског савеза Шабац. За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине: радно председништво, верификациона комисија, записничар и два оверача записника
2. Извештај верификационе комисије;
3. Усвајање записника са претходне седнице;
4. Верификација престанка мандата члана УО Драгана Николића;
5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду органа Савеза и Стручне службе Савеза за 2015.;
6. Извештај Надзорног одбора о материјално финансијском пословању за 2015. годину;
7. Разматрање и усвајање предлога Статута Спортског савеза Шабац;
8. Текућа питања.

У очекивању учешћа у раду седнице, срдачно Вас поздрављамо.

Председник Скупштине
Вуковић Веселин, с.р.

Прилози:
Записник са претходне седнице Скупштине Савеза
Извештај о раду
Извештај Надзорног одбора
Предлог Статута
Извештај Надзорног одбора (исто донети на седницу, попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица члана Савеза)