Конкурс за доделу буџетских средстава за 2014. годину

ГРАД ШАБАЦ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ 

А) ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програма рада спортских удружења из Б) ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програма рада спортских удружења, удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреативног спорта, градских гранских савеза и поља такмичарског спорта (редовни и додатни програм) и осталих облика стручног удруживања Continue reading

Позив за достављање предлога за избор спортисте 2013. године

СПОРТСКИ САВЕЗ
Дана : 05. 12. 2013.г.
Ш А Б А Ц

ПРЕДМЕТ : Захтев за доставу предлога за проглашење спортисте године у 2013. години

Спортски савез Шабац и ове године ће проглашавати најуспешније колективе и појединце у физичкој култури и спорту за 2013. годину. Проглашење ће се извршити у складу са Правилником о спортским наградама Спортског савеза Шабац. Continue reading

ЈАВНИ ПОЗИВ ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програм рада спортских удружења, удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреативног спорта, градских гранских савеза и осталих облика стручног удруживања

На основу Закона о спорту (”Службени гласник РС”, број 24/2011 и 99/2011) и Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе бр. 06 – 2/2013 – 15 од 25. 01. 2013. Године (Службени лист Града Шапца)

ГРАД ШАБАЦ
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програм рада спортских удружења, удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреативног спорта, градских гранских савеза и осталих облика стручног удруживања

Обавештавамо спортска удружења (клубове) , удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреације, градске гранске савезе и струковна удружења која испуњавају услове за финансирање предвиђене Правилником о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе града Шапца да доставе потребну документацију најкасније до 15. Марта 2013. Године до 15 часова на писарницу Градске управе града Шапца, Ул. Јевремова бр. 6. Документација се предаје лично на писарници у затвореној коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ – СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ” или ”ЈАВНИ ПОЗИВ – РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ или ”ЈАВНИ ПОЗИВ – ГРАДСКИ ГРАНСКИ САВЕЗ” или ”ЈАВНИ ПОЗИВ – СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА”.

Да би могли користити финансијска средства из буџета града Шапца, спортска удружења (клубови) , удружења из области рекреативног спорта, удружења лица са инвалидитетом, градски грански савези савеза и струковна удружења морају испунити следеће услове:

Носилац програма мора да:

1. Буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
2. Да има седиште на територији града Шапца;
3. Да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
4. Да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту

Носилац програма не може да:

1. Буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2. Има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3. Буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

Регистрована спортска удружења, савези и удружења из области рекреације могу поднети програм за финансирање/суфинансирање рекреативних активности грађана са основним подацима о организацији такмичења и реализацији спортских активности грађана, као и о финансијским показатељима (приходи и расходи).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије
2. План рада и активности за текућу годину
3. Финансијски план за текућу годину
4. Образац – рекреативни спорт

СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Регистрована удружења лица са инвалидитетом, као и регистрована спортска удружења лица са инвалидитетом, могу поднети програм за финансирање/суфинансирање спортских активности лица са инвалидитетом, са основним подацима о програму и финансијским показатељима (приходи и расходи).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије
2. План рада и активности за текућу годину
3. Финансијски план за текућу годину
4. Образац – спорт лица са инвалидитетом

ГРАДСКИ ГРАНСКИ САВЕЗИ

Градски грански савези подносе програме за финансирање/суфинансирање свога рада. У програму се наводе основни подаци о активностима градског гранског савеза и потребна финансијска средства за реализацију наведених програма, као и предлог средстава за техничко функционисање савеза (режијски трошкови, материјални трошкови, плате запослених, хонорари и др.).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДСКЕ ГРАНСКЕ САВЕЗЕ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије
2. План рада и активности за текућу годину
3. Финансијски план за текућу годину
4. Образац – градски грански савез

СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА

Сва друга спортска удружења (Удружење тренера, Удружење судија, Удружење педагога физичке културе, Удружење спортских лекара и сл.) подносе програме за финансирање/суфинансирање свога рада. У програму се наводе основни подаци о активностима и потребна финансијска средства за реализацију наведених програма, као и предлог средстава за техничко функционисање удружења (режијски трошкови, материјални трошкови, плате запослених, хонорари и др.).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије
2. План рада и активности за текућу годину
3. Финансијски план за текућу годину
4. Образац – струковно удружење

Ради поједностављења и стандардизације достављања података молимо Вас да користите обрасце. Документа читко попунити електронски или руком.

На основу утврђених мерила и критеријума Стручна комисија предлаже програме који ће бити финансирани/суфинансирани из буџета града Шапца у 2013. години.

Мерила и критеријуми за избор програма који се финансирају из буџета града Шапца у 2013. Години одређени су Правилником о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе града Шапца.

Право учешћа у јавном позиву имају спортска удружења (клубови), удружења из области рекреативног спорта, спорта лица са инвалидитетом, градски грански савези и струковна удружења са територије града Шапца.

Формулари за учешће у јавном позиву, могу бити преузети на званичној Интернет презентацији града Шапца (www.sabac.org).

Материјал који је предат на јавни позив се не враћа.

Резултати јавног позива биће објављени за званичној Интернет презентацији града Шапца (www.sabac.org).

Додатне информације могу се добити у Градској управи града Шапца, Ул. Јевремова бр. 6 одељење за друштвене делатности, Иван Ћосић, стручни сарадник за спорт и у Спортском савезу Шабац, Цара Душана бр. 1.

Напомена: Спортска удружења (клубови), удружења из области рекреативног спорта, удружења лица са инвалидитетом, градски грански савези и струковна удружења који не доставе благовремено податке и потребну документацију, неће бити вредновани у поступку. У случају да Стручна комисија утврди да садржај достављене документације није валидан и веродостојан, спортско удружење (клуб) , удружење из области рекреативног спорта, удружења лица са инвалидитетом, градски грански савез и струковно удружење неће бити финансирано у временском периоду од три године.

Образац градски грански савез
Образац рекреативни спорт
Образац спорт лица са инвалидитетом
Образац струковно удружење